Studii de perfecționare

Programul acordă sprijin calificat şi eficient întreprinderilor furnizoare de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, membre ale Asociaţiei Moldova Apă-Canal (AMAC), parteneri ai GIZ si beneficiari ai Fondului Național de Dezvoltare Regionala. Obiectivul Programului constă în asigurarea consolidării şi dezvoltării capacităţilor legate de atragerea investițiilor în domeniul serviciilor de apă și canalizare pentru Operatorii „Apă-Canal” din R.Moldova. Vor fi accentuate următoarele obiective conform tematicii modulelor: Acordarea de sprijin calificat și eficient celor aproximativ 40 de întreprinderi furnizoarebde servicii de alimentare cu apă și canalizare, membre ala asociației Moldova Apă-Canal (AMAC), în legătură cu Managementul Clienților și Relații publice, Conștientizare Publică și Comunicare.

Modulul 1: Managementul Clienților și Relații Publice.

 1. Familiarizarea cu rolul relațiilor publice în cadrul unei intreprinderi/operator de prestare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
 2. Crearea unei imagini bune a întreprinderii de prestare de servicii;
 3. Elaborarea strategiilor de comunicare cu clienții în cadrul întreprinderilor prestătoare de servicii.

Modulul 2: Managementul rețelelor de aprovizionare cu apă și canalizare.

 1. Familiarizarea cu managementul tehnic/auditul tehnic asupra activelor din domeniul alimentării cu apă și canalizare;
 2. Identificarea unor criterii de evaluare a gradului de uzură și performanță a activelor;
 3. Evaluarea gradului de uzură și a performanțelor activelor;
 4. Stabilirea și monitorizarea unor Indicatori de Performanță Operașională și înțelegerea motivelor și factorilor care afectează performanța;
 5. Dezvoltarea unor strategii de investiții.

Modulul 3: Managementul financiar. Determinarea, aprobarea și aplicarea a tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă-canalizare.

 1. Furnizare de sprijin în luarea deciziilor cu privire la potențialele implicații financiare ;
 2. Asigurarea unor informaţii financiare și nefinanciare de încredere, relevante și în timp util;
 3. Managementul riscurilor: managementul financiar;

Utilizarea eficientă, eficace și economică a resurselor financiare din cadrul întreprinderii prestătoare de servicii;

Modulul 4: Managementul calității în serviciile de alimentare cu apă și canalizare. Calitatea apei potabile și a apei uzate. Indicatori de calitate ai serviciului public.

 1. Familiarizarea cu documentația tehnică pentru serviciile de management al călității;
 2. Familiarizarea cu calitatea proceselor tehnologice în întreprinderile prestătoare de servicii;
 3. Analiza și identificarea metodelor și tehnicilor de planificare a evaluării și ameliorării calității în companiile de prestare a serviciilor de apă și canalizare;
 4. Planificarea activităților pentru situații de urgență în cadrul companiei prestătoare de servicii.

Modulul 5: Planificarea strategică. Indicatori de calitate ai serviciului public 

 1. Analiza mediului întreprinderii. Instrumente de analiză;
 2. Stabilirea și dezvoltarea obiectivelor strategice a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare;
 3. Dezvoltarea planului de acțiuni și stabilirea responsabilităților;
 4. Familiarizarea cu legislația R.Moldova referitor la indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare.

Modulu 6: Managementul Proiectelor de Investiții.

 1. Aspecte generale privind managementul proiectelor de investiții și crearea organigramei pentru un proiect;
 2. Elaborarea și implimentarea unui ciclul de viață a unui proiect și alocarea de resurse.
 3. Managementul contractelor de investiții, Cartea Roșie, Cartea Galbenă;
 4. Familiarizarea cu procedurile de achiziții de către operatori.

Modulul 7: Legislaţia naţională şi internaţională în domeniul serviciilor abonaţi pentru Operatorii „Apă – Canal”

 1. Evidenţierea autorităților responsabile pentru înființarea, organizarea, funcționarea, gestiunea și monitorizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
 1. Descrierea succintă a principiilor de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
 2. Analiza formelor de gestiune ale serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
 3. Familiarizarea cu politica națională de dezvoltare a sectorului de alimentare cu apă și de canalizare

Modulul 8: Aspecte tehnice în funcţionarea direcţiilor Relaţii cu clienţii pentru Operatorii „Apă – Canal”

 1. Conştientizarea necesităţii contorizării;
 2. Descrierea procedurilor tehnice de contorizare;
 3. Activităţi de achiziționare, montare şi întreținere a contoarelor;
 4. Familiarizarea cu tipurile şi caracteristica generală a contoarelor de apă;
 5. Descrierea cerinţelor şi prezentarea modalităţilor de montare a contoarelor;
 6. Abilităţi de alegere corecta a diametrului contorului.

Modulul 9: Contractarea privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare

 1. Analiza cererii consumatorului, condiţiilor tehnice de branşare/racordare la reţelele publice de alimentare cu apă şi canalizare.
 2. Identificarea actelor necesare care urmează a fi întocmite.
 3. Evidenţierea/stabilirea bazei juridice privind structura şi clauzele contractului;
 4. Reglementarea raportului juridic dintre operator şi consumator cu privire la branşare/racordare a consumatorilor;
 5. Familiarizarea cu obligaţiunile şi drepturile operatorului şi consumatorului;

Analiza clauzelor contractuale, modificarea, suspendarea şi rezilierea contractului;

Modulul 10: Rolul operatorilor de servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare în procesul de atragere a investițiilor, proiectare, construcție și dare în exploatare a obiectelor de alimentare cu apă și de canalizare

 1. Familiarizarea cu prevederile legislației în vigoare, care reglementează etapele și procedurile de elaborare, avizare, aprobare a documentației de proiect pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
 2. Familiarizarea cu etapele de elaborare a documentației de proiect în construcții, contractarea, finanțarea, certificarea și autorizarea de construcție, execuția și predarea lucrărilor de construcție conform legislației în vigoare.
 3. Familiarizarea cu documentația privind proiectarea, execuția, recepția și exploatarea obiectelor de alimentare cu apă și canalizare.
 4. Familiarizarea cu documentația privind verificarea calității și recepția construcțiilor, exploatarea tehnică a sistemelor de alimentarea cu apă și canalizare.

Agenda modulul 10

Modulul 11. Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licențe din sectorul apă și canalizare.

 1. Cunoașterea modificărilor operate în cadrul legislativ-normativ privind achizițiile publice;
 2. Familiarizarea cu modul de documentare standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări prin procedura de dialog competitiv.

Modulul 12: Managementul resurselor umane din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

 1. Familiarizarea cu prevederile legislației naționale în domeniul managementului resurselor umane în vigoare.
 2. Evidențierea rolului Departamentului managementul resurselor umane.
 3. Familiarizarea cu condițiile de desfășurare a procesului de dezvoltare profesională a personalului.

Modulul 13. Problemele actuale de contabilitate și impozitare a mijloacelor de transport și a mecanismelor. Modificările fiscale în RM pentru anul 2017.

 1. Familiarizarea cu cadrul legislativ-normativ privind contabilitatea și impozitarea operațiunilor cu mijloace de transport și mecanisme;
 2. Familiarizarea cu modul de documentare și contabilizare a operațiunilor de intrare a mijloacelor de transport și a mecanismelor;
 3. Însușirea modului de documentare și contabilizare a operațiunilor de procurare și consum a carburanților și lubrifianților;
 4. Cunoașterea modului de contabilizare a costurilor/cheltuielilor de exploatare a mijloacelor de transport și mecanismelor, precum și asigurarea lor;
 5. Aplicarea modului de documentare și de contabilizare a operațiunilor de ieșire a mijloacelor de transport și mecanismelor, inclusiv în cazul casării în urma uzurii fizice (morale), vânzării, lichidării din cauza unui accident rutier.

Modulul 14: Acte legislative și normative în domeniul alimentării cu apă și de canalizare

 1. Cunoașterea normativelor, legilor, instrucțiunilor referitoare la gospodărirea comunală și de locuințe din Republica Moldova;
 2. Cunoașterea modificărilor operate în cadrul legislativ-normativ privind gospodărirea comunală și de locuințe în domeniul alimentării cu apă și canalizării;
 3. Familiarizarea cu modul de documentare, utilizarea și aplicarea legislației în domeniul alimentării cu apă și canalizării cu privire la gospodărirea comunală și de locuințe din Republica Moldova.

Modulul 15: Protecția muncii în cadrul operatorilor de alimentare cu apă și de canalizare.

 1. Familiarizarea cu cadrul legal și instituțional din domeniul securității și sănătății în muncă;
 2. Organizarea la nivel de întreprindere a activităților de protecție și prevenire;
 3. Familiarizarea cu atribuțiile lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
 4. Cunoașterea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă;
 5. Răspunderea pentru încălcarea normelor de securitate și sănătate în muncă.

Modulul: Managementul și exploatarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare.

 1. Cunoașterea și familiarizarea modificărilor operate în cadrul legislativ-normativ privind  managementul exploatării rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare.
 2. Structura organizatorică a Serviciului de exploatare a rețelelor de apă/canalizare.
 3. Planificarea investițiilor, lucrărilor de reparațiilor și întreținere pentru asigurarea funcționării normale a rețelelor de apă/canalizare.
 4. Controlul și stabilirea regimului de funcționare a rețelelor de apă/canalizare. Sistema SCADA pentru rețele de apă.
 5. Apa neaducătoare de venit. Consumurile tehnologice și pierderile de apă.
 6. Asigurarea cu piese și materiale de rezervă. Necesarul de piese și materiale de rezervă.

Modulul: Managementul energetic și automatizarea proceselor în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare.

 1. Cunoașterea modificărilor operate în cadrul legislativ-normativ privind managementul electroenergetic și automatizarea proceselor în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare.
 2. Aspecte privind politica energetică a Republicii Moldova, Legea cu privire la electroenergetică, Legea cu privire la energia electrică.
 3. Familiarizarea cu modul de documentare și management în exploatarea  sistemului electroenergetic de la întreprinderile apă- canal.
 4. Acte normative care reglementează amenajarea instalațiilor electrice, exploatarea lor și securitatea electrică la executarea lucrărilor în instalațiile electrice.
 5. Efectuarea auditului energetic; Eficiența energetică; Servicii de întreținere a echipamentelor electrice.
 6. Aspecte practice privind aplicarea prevederilor legislative – regulatorii şi consecințele economice în relațiile „Furnizor – Consumator”.
 7. Securitatea industrială în domeniu electroenergetic.
 8. Întreținerea și exploatarea echipamentelor electrice.

Modulul: Managementul și exploatarea stațiilor de epurare a apelor uzate și stațiilor de tratare a apei naturale.

1. cunoașterea modificărilor operate în cadrul legislativ-normativ privind domeniul epurării apelor uzate și tratării apelor naturale;

2. familiarizarea cu modul de documentare și management în exploatarea stațiilor de tratare a apelor naturale și stațiilor de epurare a apelor uzate;

3. structura organizatorică a Sectorului de exploatare a stațiilor de epurare a apelor uzate și stațiilor de tratare a apei naturale.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.